Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΤΑΞΗ

Maria Kaniewska

Πολωνία, 1960

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Ιστορία
• Πολωνικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Source: http://www.womkat.edu.pl/files/!konkursy15/5_naj/Pilis.pdf

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Θἐμα της ἀσκησης: Αποκαλύπτοντας τα μυστικά μιας ταἰνιας ντετἐκτιβ βασιζόμενα στο Ο Σατανἀς απὀ την ἐβδομη τἀξη

Προετοιμασἰα: Ιζαμπἐλα Πιλἰζ

Εκπαιδευτικὀ επιπεδὀ:  δημοτικὀ σχολεἰο, 5ἠ τἀξη

Διἀρκεια: 3 × 45 λεπτἀ

Στόχοι μάθησης:

  • μαθαἰνοντας τα χαρακτηριστικἀ μιας ταἰνιας ντετἐκτιβ,
  • η ικανὀτητα χαρακτἠρησης ενὀς τυπικοὐ ντετἐκτιβ,
  • σὐγκριση ενὀς στερεοτὐπικου ντετἐκτιβ με τον πρωταγωνιστἠ απὀ Ο Σατανἀς απὀ την ἐβδομη τἀξη,
  • δημιουργική προσέγγιση στην απόδοση των εργασιών,
  • ικανὀτητες για ομαδικἠ εργασἰα,
  • χρἠση διἀφορων πληροφοριακὠν πηγὠν.

Μέθοδοι εργασίας: flip teaching, δουλεὐοντας με ἐνα κεἰμενο,αντιλληπτικὀτητα στην ανἀπτυξη εργασιὠν και λογικἠ σκεπτικἠ, ατομικἠ και ομαδικἠ εργασἰα

Εξἐλιξη των ασκἠσεων:

  1. Στους μαθητἐς δἰνεται μια ἀσκηση: να βροὐνε ἐναν ορισμὀ για ταινἰα ντετἐκτιβ. Ἐνας μαθητἠς διαβἀζει τον ορισμὀ. Ο καθηγητἠς εξηγεἰ τις πιο δὐσκολες λἐξεις και φρἀσεις. Ἐπειτα οι μαθητἐς θα διαλἐξουν τα πιο σημαντικἀ χαρακτηριστικἀ του εἰδους ταινἰας που αναλὐεται και θα προσπαθἠσουν να τα εντοπἰσουν στη ταινἰα.
  2. Οι πιο διἀσημες ταινἰες ντετἐκτιβ. Στο επὀμενο μἐρος του μαθἠματος, οι μαθητἐς θα παρουσιἀσουν τις πιο διἀσημες ταινἰες ντετἐκτιβ (Σἐρλοκ Χὀλμες, Ηρακλἠς Πουαρὀ, Μις Τζἐιν Μαρπλ). Ἑχουν μια εβδομἀδα για να προετοιμἀσουν την παρουσἰαση.
  3. Με βάση ιστοσελίδες του Διαδικτύου, διαλεγμἐνες απὀ τον καθηγητἠ, οι μαθητἐς προετοιμἀσουν την παρουσἰαση, που θα συμπεριλαμβἀνει πληροφορἰες ὀπως οι πιο σημαντικἐς ταινἰες με τἐτοιους χαρακτἠρες, οι δημιουργοἰ τους, οι φανταστικές βιογραφίες τους και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας τους, που τους κἀνει τὀσο σπουδαἰους ντετἐκτιβ.
  4. Ἀνταμ Κισὀφσκι — ἐνας νεαρὀς ντετἐκτιβ. Οι μαθἠτες θα πρἐπει να σκεφτοὐν υποκειμενικἀ, ποιἀ προσωπικἀ χαρακτηριστικἀ, κἀνουν τον  Ἀνταμ Κισὀφσκι ἐναν καλὀ ντετἐκτιβ. Θα υποστηρἰξουν τα συμπερἀσματἀ τους They support their conclusions με relevant fragments της ταινἰας. Οι μαθἠτες θα πρἐπει προπαντός να παρατηρἠσουν τη νοημοσύνη του Ἀνταμ, την ευφυία, εφευρετικότητα, αντιληπτικότητα και τον αυτοέλεγχο, ὀπως και την ικανὀτητα να παρατηρεἰ και να αναλὐει και τις πιο μικρἐς λεπτομέρειες στο περιβἀλλον του και τη χρἠση της γνὠσης του στην πρἀξη. Στο τἐλος οι μαθητἐς συγκρἰνουν το νεαρὀ ντετἐκτιβ με ἀλλους γνωστοὐς ντετἐκτιβ απὀ ταινἰες.

Υποστηρικτικό υλικό για τον δάσκαλο:

http://culture.pl/en/artist/kornel-makuszynski

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

European Films For Innovative Audience / Designed by Freelance Creative