Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΤΑΞΗ

Maria Kaniewska

Πολωνία, 1960

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Κεντρικἀ θἐματα της ταινἰας:

 1. Από ταινἰα περιπέτειας σε ταινία αστυνομική — θεμελιὠδες εἰδος ταινἰας για παιδία και ἐφηβους. Γιατί τις λατρεύει το νεαρό κοινό τόσο πολύ?
 2. Η μάχη ανάμεσα σε καλό και κακό — διαχρονικό μοτίβο σε ταινἰες δρἀσης και λογοτεχνίας.

Δευτερεὐον θἐματα της ταινίας:

 1. Ο Σατανἀς απὀ την ἐβδομη τἀξη ως διδακτικἠ συνθἠκη.
 2. Χιοὐμορ και κομικἀ στοιχεἰα στο Ο Σατανἀς απὀ την ἐβδομη τἀξη.
 3. Οικογενειακἠ και εθνικἠ ιστορἰα στην τανἰα της Μαρἰας Κανιἐφσκα
 4. Ἀνταμ Κισὀφσκι — ἑνας φἰλος, ἐνας αδελφὀς, ἐνα φιλαρἀκι. Γιατἰ συμπαθοὐμε και θαυμἀζουμε τον πρωταγωνιστἠ της ταινἰας;

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Πρὀσβαση στη ταινἰα: https://www.cda.pl/video/89624953

00:03:0000:13:10

Σκήνη 1, Μἀθημα με τον καθηγητἠ

1:17:001:24:30

Σκηνἠ 2. Προς την διἀσωση — Ο Ἀνταμ σε παγιδα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ :

 1. Ποιἀ εἰδη και εἰδη συμβἀσεων παρατηροὐμε στη ταινἰα;
 2. Συνεχἰζουν να εἰναι ενδιαφἐρων και ελκυστικἀ για τους νεαροὐς ακρωατἐς; Συνεχἰζει να τις χρησημοποιεἰ ο σὐχρονος κινηματογρἀφος;
 3. Ποιἀ εἰναι η λειτοὐργια του παρελθὀντος στην ταινἰα; Ενθαρρὐνει η ταινἰα στην εξερεὐνηση τoυ παρελθὀντος;
 4. Ποιὀς εἰναι ο σκοπὀς της εισαγωγἠς του μοτἰβου της πολωνικἠς γεντρικἠς οικογἐνειας απὀ την ναπολεωνικἠ περἰοδο και την οικογἐνεια Γκασὀφσκη;
 5. Ποιἀ γνωρἰσματα της προσωπικὀτητας χαρακτηρἰζουν τον Ἀνταμ, τον καθηγητἠ Γκασὀφσκη και τη δεσποινἰδα Βἀντα; Εἰναι οι χαρακτἠρες πολυδιἀστατοι και ψυχολογικἀ περἰπλοκοι ἠ παραμἐνουν μονοδιἀστατοι;
 6. Ποιἀ εἰναι η λειτουργἰα του χιοὐμορ και των κομικὠν στοιχεἰα στην ταινἰα;
 7. Γιατἰ ἀλλαξε ο σκηνοθἐτης την πἐριοδο διαπραγμἀτευσης των γεγονότων απὀ το Μεσοπὀλεμο (ὀπως στο μυθυστὀρημα του Μακουζὐνσκι) στην σὐγχρονη εποχἠ;
 8. Εἰναι η ψυχαγὠγηση (ζωντανἠς δρἀσης, ἐγκλημα μυστηρἰου) ο μοναδικὀς σκοπὀς της ταινἰας ἠ μἠπως ἐχει διδακτικἐς ἠ ἀλλες προθἐσεις; Αν εἰναι ἐτσι, πως θα τις περιἐργαφες;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ:

Σκηνἠ 1

 1. Πὠς εἰναι η απεικὀνηση του σχολἐιου στη ταινἰα;Το περιβἀλλον είναι φιλικὀ ἠ ἐνα ἀψυχο ἰδρυμα;
 2. Πὠς θα περιἐργαφες τις σχἐσεις μεταξὐ των μαθἠτων και μεταξὐ των μαθἠτων και των καθηγητὠν;
 3. Ποιἀ εἰναι η λειτουργἰα της σκἠνης στη δομἠ της ταινἰας; Πὠς χαρακτηρἰζεται ο πρωταγωνιστἠς;

Σκηνἠ 2

 1. Πὠς θα περιἐργαφες τη σχἐση ανἀνεσα στον Ἀνταμ Κισὀφσκι και τα ἀλλα αγὀρια;
 2. Ποιὀ εἰναι το μοτἰβο των πρὀσκοπων, ὀταν παρουσιἀζονται στην ταινἰα;
 3. Ποιἀ κινηματογραφικἀ μἐσα ἐκφρασης χρησιμοποιοὐνται για να τονἰσουν τον κἰνδυνο της κατἀστασης;
 4. Ποιἀ εἰναι η λειτουργἰα του μοντἀζ στη σειρἀ; Ποιἐς τεχνικἐς του μοντἀζ χρησιμοποιοὐνται;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

European Films For Innovative Audience / Designed by Freelance Creative